Gerechtelijke informatie
Paar auf Boden vor Laptop

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van alle diensten in relatie tot het gebruik van kermi.de, kermi.com en alle subdomeinen die in bezit van de firma Kermi GmbH zijn.
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen moeten voor de effectiviteit in schriftvorm zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor het afstand doen van de vormvoorschriften. Wanneer in deze voorwaarden een niet werkzame clausule aanwezig is, dan blijven alle andere gelding. De niet-werkzame clausule moet door een werkzame worden vervangen, die het meest overeenkomt met het commerciële doel van de betreffende formulering.

2. Gebruik

Elk gebruik van kermi.de, kermi.com en alle subdomeinen die in bezit van de firma Kermi GmbH is op eigen risico. De exploitant kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

  • per abuis gelinkte websites
  • Schade, die uit het gebruik van de informatie op de Kermi-websites ontstaat.
  • Niet werkende links en gevolgen door technische storingen.
  • De werking van de software inclusief de energiebesparingscomputer en de gevolgen daarvan, die via kermi.de, kermi.com inclusief alle verbonden domeinen worden betrokken of gebruikt.
  • Voor de berekeningsresultaten van de software-tools inclusief de energiebesparingscomputer en instelling van de resultaten in de praktijk.
  • Overeenkomsten met derde, die door dit internet-platform worden overgedragen.
  • Contacten en de gevolgen daarvan, die door dit internet-platform zijn ontstaan.
  • Criminele handelingen, overtredingen of manipulaties door derden, die op welke manier dan ook met de Kermi-websites in verbinding staan resp. via of met het internet-platform misbruik maken.

3. Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

4. Toegangsrechten

De gebruiker meldt zich in het Kermi-partnergebied aan met de volledige en correcte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de bescherming (geheimhouding) van de aan de klanten ter beschikking gestelde wachtwoorden voor de toegang tot de aangeboden internetdiensten ligt geheel bij de klant. De gebruiker heeft niet het recht de toegangsgegevens (naam en wachtwoord) aan derden buiten de aangemelde onderneming te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Kermi. Bij misbruik zal de firma Kermi gerechtelijke stappen ondernemen. De gebruiker verplicht zich, direct het wachtwoord te veranderen of de firma Kermi te informeren, wanneer het vermoeden bestaat, dat het wachtwoord aan onbevoegden bekend is geworden.

5. Plichten van de gebruiker

 De gebruiker is verplicht, de online-toegang alleen deskundig te gebruiken. De gebruiker zal in het bijzonder de toegangsmogelijkheden niet misbruiken en rekening houden met de aan de beveiliging van data ten grondslag liggende databeveiliging. De gebruiker zal de firma Kermi direct na bekend worden wijzen op geconstateerd misbruik.
 De gebruiker stelt Kermi vrij van alle nadelen, die aan deze door eigen contractovertredingen of als gevolg van een benutting door derden ontstaan. De gebruiker draagt de eindapparaatkosten en de telefoontarieven.

6. Hyperlinks

Bij het oordeel van 12. Mei 1998 - 312 O 85/98 "Aansprakelijkheid voor links" heeft de rechtbank Hamburg besloten, dat men door het opnemen van een link mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan alleen worden voorkomen, wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert.

Op de Kermi-websites zijn links naar andere pagina's op het internet opgenomen. Voor alle links, die zich op deze en de volgende pagina's bevinden, heeft Kermi GmbH, geen enkele invloed op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op ons totale platform inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze website opgenomen links en voor alle inhoud van de pagina's, waarnaar de links of banners verwijzen. Hyperlinks naar externe pagina's, die tegen de wil van de eigenaar van de pagina zijn gepubliceerd, worden indien gewenst verwijderd.

7. Rechtbank

Plaats van rechte is onze vestigingsplaats, voor zover de klant ook koopman, rechtspersoon binnen het openbaar recht of openbaar-rechtelijk investeringsfonds is. Hetzelfde geldt, wanneer de klant geen andere rechtbank in het binnenland heeft of na afsluiten van het verdrag haar vestiging naar he buitenland verplaatst. Wij hebben het recht, de klant ook bij andere erkende rechtbanken aan te klagen.“

"Voor wat betreft alle aanspraken en rechten geldt het niet-uniforme recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-recht (CISG) en het conflictenrecht van de EGBGE is uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomsten is Duits."

 

Plattling, Juli 2007

Gebruiksvoorwaarden afbeeldingen

I. Geldigheidsgebied

De navolgende gebruiksvoorwaarden (AGB) gelden tussen Kermi GmbH en de op de websites geregistreerde handelspartners, waaraan Kermi GmbH gebruiksrechten van auteursrechtelijke beschermde middelen ter beschikking stelt. Hierbij gaat het om schriftelijke middelen (catalogi, presentaties, enz.), foto's en films, welke vooral producten op het gebied sanitair, verwarmings-, ventilatie- en klimaattechnik presenteren en beschrijven. Handelspartners zijn de groothandel, installateurs, ontwerpers, architecten, opleidingen, verbonden ondernemingen en andere aan de verkoop van de producten van Kermi GmbH deelnemende personen. Deze AGB zijn ook op weergaven en inhoud van toepassing (productbeschrijvingen, specificatiebladen, bedieningshandleidingen, schetsen, technische tekeningen, elektronische documenten enz.), die niet binnen het toepassingsgebied van de bedrijfsmatige wetgeving vallen. Eventueel gelden deze regelingen dienovereenkomstig.

II. Aanmelding/registratie

De handelspartner moet zich voor het gebruik van de bestanden op de Kermi-websites van zijn land met opgave van de naam, het bedrijf, eventueel de wettelijke vertegenwoordiger en het adres aanmelden. Gebruik van de database zonder aanmelding is een overtreding van wettelijk beschermde rechten. Kermi GmbH behoudt zich het recht voor, dergelijke overtredingen civiel- en strafrechtelijk te vervolgen.

III. Toestemming AGB

De handelspartner heeft bovendien alleen dan het recht tot gebruik, wanneer deze de AGB als bindend erkent. Gebruik zonder toestemming is ook een overtreding van het auteursrecht. De handelspartner gaat met de AGB akkoord, wanneer deze op de website door de keuze van de knop "U hebt onze gebruiksvoorwaarden gelezen en u gaat daarmee akkoord" deze accepteert.

IV. Toepassingsdoel

De middelen worden uitsluitende ter beschikking gesteld, om Kermi-producten te verkopen. Dit inclusief de klant- en productacquisitie. Voor dit doel mag de informatie in digitale vorm in EDP-systemen van de handelspartner worden geïmporteerd en vermenigvuldigd.

V. Onderwerp van de toekenning van rechten

Onderwerp van deze overeenkomst zijn de op de Kermi-websites aangeboden productgegevens, documenten, foto's en films inclusief de in geval van digitaliseren bijbehorende metagegevens, zelfs wanneer deze niet in het toepassingsgebied van de bedrijfsmatige veiligheidswetgeving vallen. Eventueel gelden deze regelingen dienovereenkomstig.

VI. Gebruiksrechten en -omvang

1. Kermi GmbH verleent de handelspartner het enkelvoudige, niet exclusieve, herroepbare gebruiksrecht van de ter beschikking gestelde middelen.

2. De middelen mogen voor wat betreft de inhoud niet worden veranderd. Het is verboden foto- en videomontages uit te voeren. Dit geldt in het bijzonder bij video's en foto's via Foto Composer.

3. De middelen zijn van een copyright-markering voorzien conform X. van deze overeenkomst.

4. Kermi GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid en actualiteit van de middelen. De handelspartner moet de actualiteit minimaal eenmaal per jaar controleren.

5. De middelen mogen tot herroeping door Kermi GmbH in de eigen online-shop van de handelspartner worden gebruikt. Voor gebruik van de middelen op sociale netwerken (bijv. Facebook, Pinterest) en op platforms van derden (bijv. Amazon, ebay) is de uitdrukkelijke toestemming van Kermi GmbH nodig.

6. De omvang van de gebruikte middelen (omvang assortiment, aantal gebruikte attributen) is voor de handelspartner vrij te beoordelen.

7. In afzonderlijke gevallen heeft Kermi GmbH het recht, de omvang van de toekenning van rechten te beperken of uit te breiden. Dit via een melding op de website resp. voor het downloaden.

8. De doorgifte van de gebruiksrechten in de hiervoor geregelde omvang en voor de hiervoor genoemde doelen aan andere handelspartners (derden) is in digitale vorm toegestaan, voor zover aan de derden dezelfde plichten worden opgelegd, die gelden voor de handelspartner conform deze overeenkomst. Kermi GmbH kan zonder opgave van redenen een schriftelijk bewijs van de derden verlangen van de handelspartner.

VII. Gebruiksvergoeding

Het toekennen van de gebruiksrechten door Kermi GmbH aan de handelspartner is kosteloos. Een kostenloze doorgifte van de middelen aan derden conform VI.8 is niet toegestaan.

VIII. Rechten aan de ter beschikking gestelde middelen

Kermi GmbH garandeert, dat zij de voor het toekennen van de gebruiksrechten benodigde rechtspositie heeft.

IX. Looptijd

Kermi GmbH kan door middel van een eenzijdige verklaring de gebruiksovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen beëindigen en het gebruiksrecht per direct herroepen. De handelspartner moet daarna binnen tien werkdagen de opgeslagen gegevens van de middelen volledig van zijn EDP-systemen verwijderen en fysieke middelen (bijv. CD, DVD, catalogi) aan Kermi GmbH teruggeven of na overleg vernietigen.

X. Opmerkingen betreffende auteursrechten

1. De middelen moeten van de volgende opmerking worden voorzien:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Duitsland. De schriftelijke middelen, foto's, video's zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik hiervan buiten de auteursrechtelijke grenzen zonder toestemming van de auteur is niet toegestaan, onwettig en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen, vertalen, microverfilmen en het opslaan en verwerken in elektronische systemen. Hetzelfde geldt voor de publicatie via internet."

2. Benoemen copyright
Voor zover Kermi GmbH verplicht is, bij bepaalde middelen de auteur te noemen, verplicht de handelspartner zich dit tevens op dezelfde wijze te doen. Kermi GmbH zal de handelspartner in het kader van de downloadprocedure daarop wijzen.

XI. Aansprakelijkheid

Voor zover de handelspartner of een derde bepaalde verplichtingen nalaat of de regelingen in deze overeenkomst overtreedt, kan Kermi GmbH voor de ontstane schade, die ook juridische kosten omvat, een schadevergoeding verlangen. Dit geldt in het bijzonder voor het geval, dat Kermi GmbH vanwege de overtreding van de rechten van derden (bijv. de licentieverlener of afgebeelde personen) hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer de handelspartner de ter beschikking gestelde middelen op een andere wijze gebruikt dan in de overeenkomst is bedoeld, kan Kermi GmbH het achterwege laten van deze actie verlangen.

XII. Referentiebronnen

De middelen worden aan de handelspartner gedigitaliseerd als download via de Kermi-website aangeboden.

XIII. Afsluitende bepalingen

1. Vormgeving
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen, welke van de regelingen in deze AGB afwijken, moeten in schriftelijke vorm zijn vastgelegd. Deze moeten als zodanig worden gemarkeerd. Dit geldt ook voor het afstand doen van deze schriftelijke vorm zelf.

2. Niet effectieve bepalingen
Wanneer een van de bepalingen om welke reden dan ook niet van kracht of niet uitvoerbaar is, dan wordt de effectiviteit van de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed. In plaats van de niet werkzame of onuitvoerbare bepalingen moet een passende regeling gelden, die in het kader van de juridische toelatingen het meest benaderd, wat beide partijen bedoeld hebben.

3. Plaats van uitvoering, toepasbaar recht en jurisdictie
Plaats van uitvoering is Plattling. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van het Weens koopverdrag. Voor alle geschillen welke onstaan uit of in verbinding met overeenkomsten, waarvoor deze AGB gelden, is de rechtbank München I verantwoordelijk.

 

Versie: 17.05.2016

Privacyverklaring

Auteursrecht

Copyright Kermi GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden en de arrangement daarvan en andere hier gepubliceerde informatie is onderhavig aan het auteursrecht en andere wetgeving ter bescherming van het geestelijk eigendom. Deze mogen niet voor handelsdoeleinden of doorgifte worden gekopieerd, veranderd en op andere websites zonder onze toestemming worden gebruikt. Bepaalde internet-pagina's van Kermi bevatten ook materiaal, dat valt onder het auteursrecht van diegene, die dit ter beschikking heeft gesteld.

Wij behouden ons alle beschermingsrechten (in het bijzonder auteurs-, merk- en modelrechten) uitdrukkelijk voor. Referentiemarketing met ons bedrijf is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

Informatie over producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van afzonderlijke pagina's kunnen veranderingen bij producten en diensten zijn opgetreden. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen in kleur en veranderingen van de leverings- of prestatieomvang van de zijde van de fabrikant blijven gedurende de leveringstijd voorbehouden, voor zover veranderingen of afwijkingen rekening houdend met de belangen van Kermi voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook toebehoren, speciale uitrustingen of andere omvang bevatten, die niet tot de standaard levering- of dienstenomvang behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Afzonderlijke pagina's kunnen ook typen en prestaties bevatten, welke in bepaalde landen niet worden aangeboden. Alle gegevens en afbeeldingen van de beschreven producten zijn een richtlijn. Maatgevend zijn alleen de concrete overeenkomsten bij een eventueel later af te sluiten contract. Uitspraken over wettelijke, gerechtelijke en belastingtechnische voorschriften en effecten gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Voor maximale functionaliteit, constante optimalisatie van de website en om u speciaal op uw interesses afgestemde aanbiedingen te laten zien, gebruikt deze site verschillende cookies: technische cookies, tracking cookies en marketing cookies. Wij adviseren door het aanklikken van "Akkoord", het gebruik van deze cookies toe te staan. Door een klik op de knop "Instellingen" krijgt u meer informatie over de gebruikte cookies en kunt u uw instellingen aanpassen.
Gaat u met het gebruik van deze cookies en de daaraan gekoppelde verwerking van uw persoonlijke gegevens akkoord?
Akkoord Instellingen Privacyverklaring